Compilation of Homilies

 

November 15, 2013 (6pm mass with Fr. Menald Leonardo)
“MAGHANDA SA BUHAY!!!”
MAG-ing mabuti sa paggawa ng mabuti
HAN-apin ang kalooban ng Diyos
DA-pat gawin ang dapat ang gawin, NGAYON NA!

November 16, 2013
Huwag mawalan ng pag-asa, huwag tumakas sa pananagutan. Problems can make or break you. Alam ng Diyos ang lahat. Wala tayong maililihim sa Panginoon…

November 17, 2013
“MAGING MATAPANG SA PAGSUBOK SA BUHAY!”
MA-kakaya ang lahat ng problema
TA-imtim kang manalangin
PANG-ako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan
     “Emmanuel” ang ibig sabihin ay nasa atin ang Diyos

November 20, 2013
“MAGBUNGA”
Ang biyaya ng Diyos ay sapat, ito ay dapat ipagsulit at ang mga biyayang natatanggap ay dapat na magbunga.

November 24, 2013 (Christ the King celebration)
“Mahalaga ang makasama si Hesus. Paano?”
MA-gdasal gabi at araw
KA-babaang-loob ay isabuhay
SA-sagana ang buhay kapag kasama si Hesus
MA-kakaya ang lahat ng problema

November 26, 2013
“May katapusan ang buhay sa lupa.”
KA-hit sino, walang nakakaalam ng wakas
TA-yong lahat, magbibigay sulit sa Diyos
PU-nuin ang buhay ng kabutihan
SAN-a, lagi tayong maging HANDA!

Gospel- Faith of a Centurion- Kapitan na may malasakit sa kanyang alipin. Hindi komo mayaman, ikaw ay higit o angat sa iba. Kahit sa pari, o sa may katungkulan. Hindi dapat isiping mas mataas ka kaysa iba. Lahat ay lingkod ng Panginoon. Pantay-pantay ang lahat, iba-iba lamang ang katungkulan. Ang matinding pananalig na ipinakita ng kapitan ay nagpahanga kay Hesus. Kung nananalig tayo sa salita ng Diyos, handa nating mahaharap ang anumang ibigay sa atin. Paano?
MA-y magagawa ang Diyos
NA-lalaman ng Diyos ang ating kalagayan
LIG-tas tayo pag kasama si Kristo

November 27, 2013
“Huwag takasan ang problema. Ang problema ay bahagi ng buhay. Napakahalaga sa alpabeto ang vowels. Di mapag-ugnay-ugnay ang salita kung wala ito. Hindi mabubuo ang nais sabihing salita kung walang AEIOU. Mahalaga ang AEIOU sa pagsolve sa problema. Paano?
A-accept the problem/s
E-evaluate the situation
I-improve the situation
O-offer it to God
U-use the lessons learned

November 28, 2013
May katapusan anga lahat! Mabuhay tayo sa liwanag ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay ng matagal subalit ang mga problema at pighati ay may katapusan. Ito ang pag-asang bigay ng Maykapal. Bawat araw ay kaloob ng Diyos para tayo ay gumawa ng mabuti. Mabuhay tayo sa kanyang liwanag. “DAPAT TAYONG MABUHAY SA LIWANAG.”
LI-lipas ang lahat ng problema
WA-g mawalan ng PAG-ASA
NAG-aganap ang lahat ng may dahilan

December 1, 2013
Huwag magkumpara. Hindi ka maiinggit.
“Laging maging handa sa pagdating ng ating Panginoon.” PAANO?
MAG-balik-loob sa Diyos
HAN-anapin natin at tulungan ang kapwang nangangailangan
DA-pat huwag sayangin ang panahon

Ang tagumpay ay nanganganak ng tagumpay! Sharing success begets success. People helping people, help themselves so that they can help others. (For more info, visit holycrosscoop.org)

December 4, 2013 (Anniversary of Basilica Minore, Malolos Cathedral)
Kung saan nagtitipon-tipon, naroroon ang simbahan. Si Kristo ang dahilan ng ating pagkakaisa hindi ang ano pa mang bagay. Si Pedro ay kinilala bilang pinuno ng mga alagad at Unang Santo Papa-may lakas ng loob ipahayag ang katotohanan. Itinalaga ang katungkulan ni Pedro na walang kamatayan-mamatay ang tao, ang posiyon ay nananatili. Nawa ang ating simbahan ay manatiling nagkakaisa na pinamunuan ng may karunungan, pagmamahal at katarunungan.

December 7, 2013 (Pagtatalaga bilang Kura Paroko ng Barasoain – Msgr. Bart’s homily)
Isa sa pinakamahinahon na pari na kilala ko ay si Msgr. Mar Arenas. Hindi ko pa siya nakitang nagalit, lagi siyang mahinahon. A prefect of discipline. Nasa sa kanya ang gifts of the Holy Spirit. Indeed, a man of God. Mapalad kayo kaya tulungan ninyo siya, samahan ninyo siya bioang kamanlalakbay upang magkaroon ng kaganapan ang awit na Emmanuel- God is with us. Ang Diyos ay nasa atin.

December 8, 2013
Ang kwento ng tasa at kape. Isinantabi ni Maria ang pansarili upang maging instrumento ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Kaya marapat na siya ay parangalandahil sa ipinamalas niyang pagtugon bilang Tagapagdala ng Diyos (Theo Tokos). Tayo din, tagapagdala tayo ng Diyos sa ating pamilya at kapwa gaya ni Maria sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa.

December 10, 2013
God is rich in mercy. Kahit isa ay mahalaga. Tayo ang tinutukoy na tupa kaya pahalagahan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang hamon: manatili sa pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Pahalagahan din ang buhay ng iba dahil ang Diyos ang naunang nagpapahalaga. Magtiwala tayo sa Diyos.

December 11, 2013
Pamatok- kapag inilagay ay gumagaan ang pasanin. Ang pamatok na iyo ay PAG-IBIG. Kumg may pag-ibig, gumagaan ang mga pasanin. Gaya ng labahin, kung walang pag-ibig , hindi malalabhan o hirap ang loob na labhan kahit panyo lamang dahil walang pag-ibig-ang pamatok na iniaalok ngD iyos-ang mga pasaning ito ay pagagaanin. Panno?
PAG-titiwala na makakaya ang lahat ng pasanin
I-wasan ang pag-aalinlangan. Sagabal ito dahil nawawala ang tiwala, nagiging simula ng alitan
BIG-o man tayo, kung may pag-ibig, matatanaw ang PAG-ASA. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay laging aalalah sa atin at dahil may Ina tayong laging sasaklolo sa ating mga pangangailangan.

PANGINOON, TURUAN MO AKONG MAGING BUKAS-PALAD…. Paano?
3 uri ng offering:
Ikapu-10% ng kinikita ay ibinabahagi
Love offering- hindi base sa halaga ngunit kung ano ang bukal sa loob na pagdudulot; walang sama ng loob sa pagbibigay, higit pa sa 10%
Sacrificial offering- masakiy na, ikabubuhay na- ibibigay pa
Matuto nawa tayong magsakripisyo ng sa gayon ay mapaunlad natin ang ating pananampalataya.

Tinanong si Ghandi ng ganito: “Bakit hindi ka maging Kristiyano?” Ang sagot niya ay isang hamon sa ating lahat: “Kung makikita ko lang sa mga Kristiyano ang turo ni Kristo, magiging KristiyanO ako.” Nawa, tayo ay maging tunay na Kristiyano, hindi lamang sa turing, kundi sa pagsasabuhay ng mga aral at turo ni Kristo. Patunayan natin sa gawa na tayo ay Kristiyano.

AMEN

About Barasoain Church

Barasoain Church is a Roman Catholic Church in Malolos City, Bulacan. It is renowned for its significance in the Philippine History during the late Spanish and early American periods. Today, it is a silent witness of present different from its past but staying resilient in the challenges lying ahead.
This entry was posted in Homilies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s